Privacy Reglement

Smartlappenkoor Vergeet je Verdriet, Huizen

Algemeen

Het bestuur van Vergeet je Verdriet hecht veel waarde aan de privacy van de leden en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Vergeet je Verdriet worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. 
Voor vragen over dit Reglement of als een lid een klacht heeft over de wijze waarop Vergeet je Verdriet met de gegevens omgaat, kunnen de leden contact opnemen met het bestuur. 
Contactgegevens zijn beschikbaar op onze website en in de ledenlijst. 

 1. Missie/visie van de Vereniging

Vergeet je Verdriet wil een zangclub zijn die plezier heeft aan samen zingen en optreden. 
Wij willen optredens verzorgen onder de goede begeleiding van dirigent en accordeonist. 

 1. Diensten/producten van de vereniging

Het koor organiseert die activiteiten welke nodig zijn om de zangkwaliteiten van het koor te verbeteren. Ook neemt het koor deel aan festivals en treedt het koor op tegen vergoeding om enige inkomsten te genereren. 

 1. Verantwoording voor verwerking persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:

 1. Achternaam
 2. Voorletters
 3. Roepnaam
 4. Adres
 5. Postcode
 6. Woonplaats
 7. Telefoon, mobiel en of vast
 8. Emailadres
 9. Geboortedatum
 10. Verwerkers

Nieuwe leden vullen een aanmeldingsformulier in dat gestuurd wordt aan, of gegeven wordt aan de secretaris. De secretaris is degene die de informatie over persoonsgegevens beheert en communiceert wanneer dat opportuun is door wijziging van het ledenbestand. 

 1. (Register van) verwerkingen

De ledenlijst wordt alleen bijgewerkt als er mutaties worden opgegeven door de leden of wanneer er nieuwe leden bijkomen. De gegevens staan in een digitaal document voorzien van versienummer, dat wordt bijgehouden door de secretaris. 
Eerdere versies van ledenlijsten worden vernietigd. Van de leden wordt verwacht dit ook te doen. De ledenlijst wordt gepubliceerd als pdf en staat niet op de website. 
Wel worden op de website namen van bestuursleden, dirigent en accordeonist vermeld. 
In de ledenlijst worden vermeld: alle gegevens zoals vermeld onder punt 3. 
Namen van koorleden worden alleen op de website gepubliceerd na uitdrukkelijke toestemming. 

Vergeet je Verdriet verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

– Leden van de Vergeet je Verdriet;

– Personen die Vergeet je Verdriet om informatie of documentatie hebben verzocht;

– Personen met wie Vergeet je Verdriet een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

 1. Bewaartermijnen

Zolang iemand lid is van de club worden de gegevens uit de ledenlijst bewaard. 

 1. Geheimhouding

Er is geen sprake van geheimhouding van de gegevens zoals vermeld onder punt 3. Alle persoonsgegevens zijn voor alle leden beschikbaar. Ledenlijsten worden niet aan buitenstaanders beschikbaar gesteld. Koorleden worden geacht dit ook niet te doen. 

 1. Beveiliging

Op alle computers van bestuursleden is normale reguliere beveilingssoftware aanwezig. 

 1. Functionaris gegevensbescherming

Er is geen functionaris benoemd. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

 1. De uitvoering van een DPIA

DPIA (Data Protection Impact Assessment) hoeft niet uitgevoerd te worden omdat de vereniging te klein is en er geen (gevoelige) persoonsgegevens worden opgeslagen anders dan genoemd onder punt 3. 

 1. Rechten van betrokkenen

Alle betrokken clubleden hebben het recht hun eigen persoonsgegevens, zoals vermeld bij punt 3, in te zien. Bij verlaten van club door een lid wordt de ledenlijst zoals vermeld onder punt 3 aangepast. 

 1. Website

De website gebruikt geen cookies. Op de website staat alleen een link naar de website van de dirigent. 
De website is openbaar. 
Leden geven toestemming voor publicatie op internet van koorfoto’s waar zij op voorkomen. Ook mogen deze groepsfoto’s gebruikt worden in programmaboekjes of andere publicaties. 

 1. Updates van het privacy reglement

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Vergeet je Verdriet. Updates van het privacy reglement worden aan alle leden verstrekt en op de website geplaatst. Als zij hierop niet schriftelijk of per email reageren gaat het bestuur er van uit dat zij de aanpassingen accepteren. 

 1. Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van Vergeet je Verdriet. 
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door het bestuur aan alle leden gestuurd en besproken en vastgesteld op de eerstvolgende koor bijeenkomst.

Smartlappenkoor 'Vergeet je Verdriet' uit Huizen NH.